Outdoor Tile Styles

Valverdi Cardosa Anthracite Outdoor Tiles (60cm x 60cm)
4 colour options
Valverdi Mint Oxide Outdoor Tiles (60cm x 60cm)